Isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise tingimused

Sissejuhatus
Need tingimused määravad põhiprintsiibid füüsiliste isikute (edaspidi "isikuandmete subjektid") Avangard LAW OÜ (edaspidi "meie") poolt vastutava töötlejana. Me töötleme isikuandmete subjektide isikuandmeid nende tingimuste raames, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmiste kategooriate puhul:

 1. Meie füüsilised kliendid või nende esindajad;
 2. Isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse juriidiliste teenuste pakkumise raames;
 3. Osalejad meie värbamisprotsessis;
 4. Meie veebisaidi külastajad.

Jätame endale õiguse teha neid tingimusi ühepoolselt muudatusi. Uuendatud tingimused avaldatakse meie veebisaidil.

**Isikuandmed tähendavad igasugust teavet konkreetses füüsilises isikus, kes võib olla tuvastatav. Isikuandmete töötlemine hõlmab igasuguseid tegevusi isikuandmetega või nende kogumitega. Me tegutseme vastutava töötlejana, võimaldades juurdepääsu veebisaidile ja pakkudes juriidilisi teenuseid ning võime mõnel juhul tegutseda ka volitatud töötlejate või isikuandmete vastuvõtjatena.

Meie eesmärkide saavutamiseks on vajalik töödelda osa või kõiki järgmisi isikuandmeid. Konkreetne isikuandmete koosseis, mis igas üksikjuhtumis töödeldakse, võib erineda. Jääme alati põhimõttele, et töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik, eesmärgi saavutamiseks vajalikul määral:

 1. Nimi, isikukood, sünniaeg ja andmed isikut tõendava dokumendi kohta;
 2. Põhitöö ja kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress ja elukoht;
 3. Sõlmitud lepingud ja nende täitmisele viitav teave;
 4. Arvelduskonto number ja arvete väljastamise, tasumise ja sissenõudmisega seotud teave;
 5. Teabevahetus (kliendisuhlus), sealhulgas e-kirjavahetus;
 6. Veebisaidi kasutamise ja küpsistega seotud isikuandmed (tavaliselt ei võimalda füüsilist isikut tuvastada);
 7. Juriidiliste teenuste osutamisel meile avaldatud, teatavaks saanud või selle raames tekkivad isikuandmed, sealhulgas muude isikute kui klientide isikuandmed;
 8. Muul viisil avalikustatud isikuandmed;
 9. Riiklikest registritest, andmebaasidest ja muudest usaldusväärsetest allikatest saadud isikuandmed;
 10. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks kogutud teave.

Me püüame alati suhtuda isikuandmete töötlemisse äärmiselt hoolikalt ja vastutustundlikult, järgides läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

Andmetöötluse alused ja eesmärgid

Kasutame isikuandmeid (sh mitte-klientide andmeid, vastavalt õigusteaduste seaduse § 41(41)) õigusteenuste pakkumise eesmärgil, kui sõlmitakse, täidetakse ja tagatakse kliendilepinguid. Isikuandmeid töödeldakse lepingute ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, kliendi isiku tuvastamiseks, kliendilepingute tingimuste määratlemiseks, kvaliteetsete õigusteenuste pakkumiseks, kohustuste täitmiseks lepingute alusel, sujuvate rahaliste tehingute tagamiseks ning vajadusel võlgade sissenõudmiseks ja õiguste kaitsmiseks. Samuti kasutame isikuandmeid töölevärbamise ja töölepingute sõlmimise protsessi raames ning õigustatud huvide alusel, et korraldada töölevärbamisprotsessi, ette valmistada töölepinguid, määratleda töölepingute tingimused, täita töölepingutest tulenevaid kohustusi ja kaitsta oma õigusi. Samuti töötleme isikuandmeid vastavalt õiguslikele kohustustele, et kaitsta isikuandmetega seotud õigusi, täita õigusteaduste seaduse nõudeid ning täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõudeid (nende nõuete täitmiseks täiendame ja muudame vajaduse korral isikuandmeid andmetega, mis on saadud riiklikest registritest, andmebaasidest ja muudest usaldusväärsetest allikatest). Isikuandmeid säilitatakse seaduste kohustuste täitmiseks ja muudest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. Samuti kasutame isikuandmeid oma õigustatud huvide alusel, et parandada meie pakutavate õigusteenuste kvaliteeti, teavitada kliente meie teenustest, hinnata riske, mis on seotud õigusteenuste pakkumisega klientidele, ja teha analüüse. Muudel eesmärkidel kui eespool kirjeldatud nõuame isikuandmete töötlemiseks nõusolekut.

Individuaalsed õigused ja kohustused

Vastavalt seadusele on füüsilistel isikutel õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise protsessi kohta ja teatud juhtudel nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist või vastuväidet. Kui meie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite selle igal ajal tagasi võtta, mis toob kaasa isikuandmete töötlemise lõpetamise. See ei mõjuta varasemaid töötlemistoiminguid. Vastame päringutele seadusega kehtestatud tähtaegade jooksul.

Kontaktid ja õiguskaitse

Kui teil on isikuandmete töötlemisega seotud päringuid, pöörduge palun meie kui vastutava töötleja poole (Õigusbüroo Avangard LAW OÜ, registrikood 16637745, aadress: Peterburi tee 81, Tallinn 13816, e-post security@avangardlaw.ee, telefon +372 618 0820). Lisaks võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; telefon 627 4135; täiendav teave). Kui esineb isikuandmetega seotud rikkumine, mis tõenäoliselt ohustab teie õigusi ja vabadusi isikuandmete töötlemisega seoses, teavitame sellest Andmekaitse Inspektsiooni 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teatamist ning vajadusel ka teid, kui kehtiv seadus ei sätesta teisiti.

Küpsised

Kasutame küpsiseid meie veebisaidil. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebisaidi külastaja seadmesse veebisaidi külastamisel. Meie kasutatavate küpsiste hulka kuuluvad kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebisaidi funktsionaalsuse tagamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid veebisaidi kasutatavuse analüüsimiseks, mille kasutamist saate keelata. Meie kasutatavad küpsised ei võimalda tuvastada isikut. Sellegipoolest võime jagada veebisaidi kasutamise andmeid sotsiaalmeedia ja reklaamipartneritega ning analüütikutega, kes võivad kombineerida neid andmeid muu neile kättesaadava teabega. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie veebilehe haldusplatvormi Voog lehelt.